logo BG AGH100 LAT AGHlogo konferencjiINFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓWPełne teksty referatów prosimy przesyłać na adres konferencja@bg.agh.edu.pl


Terminarz


Zgłaszanie referatów (temat, abstrakt) do 31 marca 2019 r.
Akceptacja referatów do 15 kwietnia 2019 r.
Nadsyłanie pełnych tekstów referatów do 17 czerwca 2019 r.
Akceptacja pełnych tekstów do 31 lipca 2019 r.
Nadsyłanie prezentacji do 9 września 2019 r.   Organizatorzy Konferencji przewidują wydanie recenzowanej publikacji zawierającej materiały konferencyjne w formie drukowanej.


   Prosimy o przygotowanie nadsyłanych tekstów zgodnie z poniższymi zaleceniami:


   przygotowanie materiałów do redakcji
  • czcionka Times New Roman 12 pkt
  • interlinia 1,5
  • marginesy lewy i prawy 2,5–3,0 cm
  • strony numerowane
  • imię i nazwisko autora/autorów bez tytułów naukowych wraz z nazwą jednostki (afiliacją) - pierwsza strona tekstu, lewy górny róg
  • tytuł pogrubiony, wyśrodkowany, 14 pkt
  • streszczenie w języku polskim, 500-800 znaków ze spacjami, 10 pkt, treść powinna jasno opisywać cele, metodologię i rezultaty badań i analiz
  • słowa kluczowe w języku polskim
  • przypisy - zgodne z normą PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja -- Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji
  • bibliografia - na końcu tekstu, w porządku alfabetycznym, numerowana, powinna uwzględniać wszystkie dokumenty cytowane, także pod ilustracjami, powyżej 3 autorów wymieniamy pierwszego ze skrótem "i in."
   przygotowanie rysunków

Wielkość rysunków w egzemplarzu autorskim zasadniczo powinna odpowiadać wielkości, w jakiej mają być wydrukowane w książce (standardowy format książek w Wydawnictwach AGH to B5 z polem zadruku 13 × 19 cm).

Rysunki wykonane w innych niż CorelDraw programach graficznych powinny być zapisane w formacie Windows Metafile (*.wmf) umożliwiającym import do Corela.

Materiał ilustracyjny skanowany powinien być zapisany w formatach: TIF, JPG lub EPS. Skanowane fotografie kolorowe powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi, fotografie czarno-białe – 600 dpi, a czarno–białe rysunki (liniowe) – 1200 dpi.


PRAWA AUTORSKIE

Umieszczone w dziele fragmenty tekstów, ilustracje, ryciny, tabele itp. pochodzące z innych dzieł, są – jako cudza twórczość – chronione prawem autorskim na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst ujedn. Dz. U. z 2018 r. Nr 90, poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339). W związku z powyższym wymagane jest wyraźne wskazanie źródła nie tylko w wykazie literatury, lecz także w podpisie pod rysunkiem, fotografią, tabelą itp. oraz posiadanie zgody właściciela praw autorskich do przedrukowywanego fragmentu na jego wykorzystanie. Te wymogi dotyczą zarówno zaczerpnięć z dzieł polskich, jak i zagranicznych. Uzyskanie zezwolenia należy do obowiązków Autora. Brak takiej zgody oraz niepodanie źródła jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą wszelkie skutki prawne. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim zaczerpniętych z innych publikacji jest możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora pisemnej zgody właściciela praw autorskich na wykorzystanie ww. materiałów w dziele Autora.