logo BG AGH100 LAT AGHlogo konferencji
PRELEGENCI


REFERATY ZAMAWIANE


dr Magdalena Bemke-Świtilnik

Główny Instytut Górnictwa

dr Aneta Drabek

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Departament Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski


Temat referatu:

Polskie czasopisma naukowe w świetle wybranych elementów oceny stosowanych w międzynarodowych bazach danych

Współautorka: Magdalena Bemke-Świtilnik

    W referacie zostanie przedstawiona analiza ilościowa polskich czasopism biorących udział w programie "Wsparcie dla czasopism naukowych" celem ustalenia, czy spełniają one wybrane wymagania stawiane czasopismom aplikującym do Scopus i/lub Web of Science Core Collection. Analizę wykonano z wykorzystaniem prostej statystyki opisowej na podstawie 21 wybranych parametrów oceny wstępnej. Parametry te odzwierciedlają cztery obszary: profil czasopisma, polityka czasopisma, podstawowe standardy wydawnicze i redakcyjne, dostęp online. Głównym źródłem informacji były strony WWW czasopism. Czasopisma uwzględnione w badaniu ogólnie spełniły wymagania sformułowane w ramach oceny wstępnej. W toku gromadzenia danych napotkano jednak na szereg trudności i niuansów, które zostaną szczegółowo przedstawione. Wartością dodaną przeprowadzonego badania są rekomendacje przygotowane dla redaktorów i wydawców polskich czasopism.    


mgr Maria Garczyńska

Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o bibliotece, ale boicie się zapytać. O (nie)wykorzystanych usługach bibliotecznych na przykładzie Biblioteki Głównej AGH w Krakowie

    W referacie przedstawiono ofertę usług bibliotecznych, zwłaszcza w obszarze wsparcia informacyjnego użytkowników. Oferta adresowana do studentów wszystkich stopni, pracowników naukowych i władz uczelni publicznej nie zawsze znajduje swoich odbiorców. Powodem tego zjawiska jest, w dużej mierze, niechęć do zadawania pytań przez odbiorców potencjalnych działań, nieumiejętność sformułowania zapytania (sprecyzowania kwerendy), obawa przed uznaniem pytania za niewłaściwe lub śmieszne.
W efekcie drogi czytelników i bibliotekarzy rozmijają się, co pociąga za sobą obserwowaną postawę zachowawczą w stosunku do bibliotek i oferowanych przez nie usług. Elementem dodatkowo niesprzyjającym wzajemnej współpracy jest częsta nieumiejętność reklamowania oferowanych działań realizowana przez pracowników bibliotek.
Rozważania oparto w dużej mierze na przykładzie zadań Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wynikach badań satysfakcji użytkowników.    


mgr Marek Górski

Dyrektor Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Przewodniczący Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich


Temat referatu:

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP). Kilka uwag o historii, celach i aktualnych działaniach    


mgr Ewa Kobierska-Maciuszko

Kierownik Centrum NUKAT, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie


Temat referatu:

NUKAT - wartość dodana w życiu bibliotek akademickich ostatniego ćwierćwiecza. Co dalej?

    Mija ćwierć wieku od uruchomienia online CKHW - centralnej kartoteki haseł wzorcowych i 17 lat od uruchomienia NUKAT - centralnego katalogu bibliotek naukowych i akademickich kontrolowanego tą właśnie kartoteką. Dziś dla NUKAT kataloguje 1700 katalogerów w 170 bibliotekach naukowych, system przetwarza dane i prezentuje on-line oraz umożliwia wyszukiwanie wśród 4,5 mln opisów według dowolnych kryteriów, odsyłając równocześnie do katalogów lokalnych. Baza powiększa się średnio o 1200 rekordów dziennie. Co miesiąc aktualizacje są wysyłane do baz OCLC i VIAF. Liczba wyszukiwań w katalogu NUKAT sięga 30 mln rocznie. Biblioteka Narodowa - choć znajdowała się w gronie członków założycieli NUKAT, od początku zachowywała dystans. Po latach BN ma własny wielki projekt E-usługa OMNIS, obejmujący w swym docelowym kształcie całość zasobów polskich bibliotek. Projekt OMNIS, jak do tej pory, nie miał wpływu na meritum działalności NUKAT. W wystąpieniu postawione zostaną pytania: Co dalej? Czy to możliwe, że nasze (NUKAT i BN) style myślenia o bibliotekarstwie aż tak się różnią? Czy nasze wizje centralnej informacji bibliotecznej są ze sobą sprzeczne? Każdy projekt ma swoje fazy - początku, wzrostu, stabilizacji, schyłku. Czy wkraczamy w schyłkową fazę projektu?

    


dr Jerzy Krawczyk

Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie


Temat referatu:

Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej

    W referacie zostanie przedstawionych kilka najważniejszych faktów z historii bibliotek AGH, w tym przede wszystkim - Biblioteki Głównej oraz stan obecny.    


dr hab. Marek Nahotko, prof. UJ

Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego


Temat referatu:

Nowe formy usług informacyjnych - mobilna biblioteka dla mobilnych użytkowników

    Współczesny użytkownik biblioteki przyzwyczajony jest do natychmiastowego dostępu do informacji w każdym miejscu i o każdej porze. Korzystanie z bibliotek nie daje takiego komfortu. Poza tym wielu potencjalnych użytkowników z różnych powodów unika wizyt w bibliotekach, pomimo tego, że inni cenią je jako miejsce spokojnej pracy. Celem referatu jest przedstawienie działań bibliotekarzy ułatwiających dostęp do informacji oraz przekonujących do jakości świadczonych usług poprzez realizację ich w  nowych formach. Wychodzą oni z ofertą w miejsca (budynki dydaktyczne, stołówki, zieleńce itp.), gdzie przebywają ich potencjalni użytkownicy. Realizację tego zadania ułatwiają nowoczesne, mobilne technologie informacyjne. W rezultacie oferowane są nowe formy usług informacyjnych, przedstawione w referacie.    


dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


Temat referatu:

Nowoczesna biblioteka akademicka - rzeczywistość a oczekiwania

    W dobie gwałtownego rozwoju nowych technologii oraz intensywnych badań naukowych prowadzonych w wielu dziedzinach życia i związanych z tym potrzeb popularyzowania nowych osiągnięć rola bibliotek akademickich ulega stałym przekształceniom. Pozostaje ona nadal niezastąpionym źródłem czerpania wiedzy z wydawnictw papierowych, jednak pakiet oferowanych usług bibliotecznych nieustanie się poszerza i ulega modyfikacjom. Celem wystąpienia będzie próba odpowiedzi na pytania: Czy kierunki rozwoju biblioteki akademickiej są zgodne z oczekiwaniami jej interesariuszy? Czy studenci i pracownicy naukowi są świadomi tych zmian? Czego można oczekiwać w najbliższej przyszłości?    


dr Stanisław Skórka

Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego

Dyrektor Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego


Temat referatu:

Krakowski Zespół Biblioteczny (KZB): stan obecny i perspektywyikona Prezi - SeekPNG


dr Leszek Szafrański

Biblioteka Jagiellońska

Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych, Kierownik Sekcji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego


Temat referatu:

Repozytoria instytucjonalne na świecie: próba charakterystyki

    Celem badania była analiza systemów obsługujących repozytoria instytucjonalne na uczelniach. Na potrzeby badania użyto metody analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metody wielokrotnego studium przypadku. Do badania zostało wybranych 20 repozytoriów z największą liczbą dokumentów zaindeksowanych w Google Scholar według portalu Ranking Web of Repositories. Badana była funkcjonalność repozytoriów, budowa i rodzaj systemu użytego do zarządzania repozytorium, kolekcje i typy udostępnianych zasobów. Przeprowadzone analizy pozwoliły na wychwycenie podobieństw i różnic w funkcjonowaniu repozytoriów. W przyszłości mogą posłużyć do praktycznego doskonalenia funkcjonalności repozytoriów i rozwoju dalszych badań związanych z zarządzaniem i dystrybucją informacji naukowej    REFERATY ZGŁOSZONE


dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Temat referatu:

Wspomaganie instytucjonalnego zarządzania informacją o osiągnięciach naukowych. Doświadczenia zagranicznych bibliotek akademickich

    Celem wystąpienia jest prezentacja nowych możliwości działania bibliotek akademickich w roli jednego z interesariuszy Research Information Management (RIM), w tym naszkicowanie potrzebnych w tym zakresie kompetencji bibliotekarzy naukowych.
    Wykorzystując artykuły i raporty organizacji zajmujących się praktykami stosowanymi w zakresie RIM autorka prowadzi krytyczną analizę doświadczeń wybranych bibliotek zagranicznych, szczególnie europejskich.
    Zaproponowane obszary działania istotnie podnoszą znaczenie (prestiż) bibliotek akademickich w zmieniającym się modelu komunikacji naukowej.

    


Michał Tomczyk

EBSCO Sp. z o.o.


Temat referatu:

Rozwiązania EBSCO w zakresie zakupu książek drukowanych i elektronicznych

    Przykładem do analizy przemian we współczesnej bibliotece i sposobów budowania nowoczesnych kolekcji staną się rozwiązania, które oferuje EBSCO - wiodący dostawca książek elektronicznych i drukowanych. Przedstawione zostaną platformy EBSCOhost® Collection Manager oraz GOBI wraz z jej licznymi dostawcami.
Podczas prezentacji uczestnicy poznają różne modele zakupowe, narzędzia do obsługi i administrowania swoją kolekcją, sposoby analizowania i tworzenia raportów oraz wskazówki dotyczące zwiększania efektywności wykorzystania budżetu i czasu na zakupy papierowych i elektronicznych nowości bibliotecznych.
W ramach omówienia innowacyjnych i funkcjonalnych rozwiązań, istniejącej od 75 lat firmy EBSCO, której misją jest: współpraca z bibliotekami i udostępnienie bogatego wyboru publikacji naukowych z całego świata, zaprezentowane zostaną nowoczesne narzędzia umożliwiające intuicyjny dostęp do wiedzy.


mgr Agnieszka Adamiec

Biblioteka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego


Temat referatu:

Rejestracja dorobku naukowego w instytucjonalnych systemach repozytoryjnych polskich uczelni technicznych w świetle badań porównawczych

    Głównym celem referatu jest przedstawienie stanu rejestracji dorobku naukowego w repozytoriach polskich uczelni technicznych. Porównano zawartość systemów repozytoryjnych wdrożonych na wybranych uczelniach oraz prowadzonych przez te instytucje baz bibliograficznych publikacji pracowników i Archiwów Prac Dyplomowych (APD). W referacie posłużono się metodą analizy dokumentacji. Przedmiotem badań są informacje udostępnione na stronach internetowych systemów rejestrujących dorobek naukowy oraz bibliotek i uniwersytetów odpowiedzialnych za ich prowadzenie. W zakończeniu autorka formułuje wnioski z badań oraz na ich podstawie przedstawia propozycje konkretnych działań poprawiających stan rejestracji polskich repozytoriów instytucjonalnych.    


Marta Bednarek

Sygnity Business Solutions S.A. (system PROLIB)


Temat referatu:

E-usługi - nowe trendy w obsłudze czytelników

    Dzisiejsi czytelnicy to niezwykle zróżnicowana grupa odbiorców. Duża część użytkowników realizuje swoje potrzeby edukacyjne, naukowe i czytelnicze bez fizycznego kontaktu z biblioteką. Czytelnik chce sam decydować, w jaki sposób będzie korzystał ze zbiorów bibliotecznych, dlatego biblioteki stają przed trudnym zadaniem dostosowania swojej oferty do wymagań użytkowników. W wystąpieniu zostaną omówione nowe rozwiązania w systemie PROLIB, dzięki którym biblioteka staje się dostępna nawet dla najbardziej wymagających odbiorców.


mgr Barbara Chmielewska

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Kierownik Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów


mgr Agnieszka Kościelniak-Osiak

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie


Temat referatu:

Skonstruowane w bibliotece. Biblioteka jako laboratorium, poligon i klient procesów naukowo-dydaktycznych uczelni. Przegląd praktyk i modeli przyszłości

Współautorki: Barbara Chmielewska, Agnieszka Kościelniak-Osiak

    Wystąpienie prezentuje - w oparciu o działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - dotychczasowe pola współpracy bibliotek i środowiska akademickiego. Szczególnie cennym przykładem dobrej współpracy były przeprowadzone w 2018 roku warsztaty ReIReS, poświęcone zarządzaniu kolekcjami specjalnymi do celów badawczych. Autorki wskazują także nowe obszary takiej współpracy, korzystając z doświadczeń bibliotek zagranicznych.    


mgr inż. Olimpia Małecka

Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Oddział Informacji Naukowej


Temat referatu:

Rola Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w udostępnianiu zasobów cyfrowych i informacji o nich społeczności Uczelni

Współautorzy: Ewa Chudzicka, Olimpia Małecka, Mariusz Polarczyk

    Referat prezentuje historię oraz stan obecny organizacji dostępu do zasobów cyfrowych Biblioteki Głównej UP w Poznaniu. Na podstawie zgromadzonych statystyk użytkowania baz danych i czasopism elektronicznych przedstawiono wykorzystanie e-zasobów w ramach sieci UP w Poznaniu. W analizowanym materiale uwzględniono wpływ wprowadzenia systemu HAN i multiwyszukiwarki EDS na wzrost wykorzystania e-zasobów. Na tym tle przedstawione zostały problemy, które napotkano podczas udostępniania zasobów cyfrowych i informacji o nich, np. niedostateczna obsługa informatyczna, brak platformy e-learningowej (co utrudnia przygotowanie użytkowników do korzystania z zasobów) czy niskie zainteresowanie pracowników i studentów UP w Poznaniu organizowanymi przez Bibliotekę prezentacjami baz danych i ich nowych funkcjonalności.    


mgr Wioletta Dyjas

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Dział Bibliografii i Dokumentacji

mgr Marek Halkiewicz

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik Działu Bibliografii i Dokumentacji


Temat referatu:

Dział Bibliografii i Dokumentacji SUM - (od)dział do zadań specjalnych

Współautorzy: Wioletta Dyjas, Marek Halkiewicz, Joanna Miozga

    Celem wystąpienia jest prezentacja tych aspektów pracy Działu Bibliografii i Dokumentacji SUM, które wychodzą poza standardową działalność innych jednostek tego typu. W ramach działu dokumentuje się i propaguje dzieje medycyny na Górnym Śląsku (autorska baza faktograficzno-źródłowa, seria monografii poświęconych wybitnym naukowcom, digitalizacja itd.). Pracownicy działu przygotowują dane do parametryzacji wszystkich wydziałów SUM (stała rozbudowa autorskich baz publikacji pracowników SUM i ich cytowań) oraz prowadzą działalność informacyjno-edukacyjną w nowatorskiej formie (m.in. seria samouczków na YouTubie, mailingi). Zróżnicowana i innowacyjna aktywność działu stanowi element rozszerzającej się oferty bibliotek w sytuacji dynamicznego rozwoju technologii informatycznych.    


mgr Jarosław Gajda

Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Kierownik Ośrodka ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej

mgr inż. Katarzyna Pełka-Smętek

Biblioteka Politechniki Lubelskiej, Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej

dr Katarzyna Weinper

Biblioteka Politechniki Lubelskiej, Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej


Temat referatu:

Od koordynacji druku do kompleksowej usługi wydawniczej. Nowe pola działań Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej

Współautorzy: Jarosław Gajda, Katarzyna Pełka-Smętek, Katarzyna Weinper

    Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej jest jedną z pierwszych jednostek w Polsce na uczelni wyższej, która skupiła w sobie działania wydawnicze i tworzenie biblioteki cyfrowej w modelu Open Access - łącząc proces publikowania tradycyjnego i elektronicznego.
    Blisko dekada doświadczeń ukształtowała i zmieniła spojrzenie społeczności akademickiej na dualizm publikacyjny. Ośrodek, którego głównym zadaniem było koordynowanie druku, stał się Wydawnictwem Politechniki Lubelskiej, które oprócz działalności wydawniczej prowadzi szkolenia dla autorów publikacji. W tym roku podjęto wysiłek koordynowania wydawania czasopism.
    W oparciu o literaturę przedmiotu oraz obserwację badawczą autorzy przygotowali studium przypadku adaptacji wydawnictwa w bibliotece naukowej.    


mgr Paulina Tyrała

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


Temat referatu:

Małopolska Platforma Nauk Przyrodniczych - realizacja projektu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Współautorzy: Katarzyna Jaskulska-Dwuraźna, Jakub Jaźwiński, Paulina Tyrała

    Celem podjętych rozważań jest ukazanie biblioteki uczelnianej jako instytucji wspierającej nowoczesny sposób kształcenia i pośredniczącej w upowszechnianiu elektronicznych źródeł naukowych. W oparciu o teorię Marshalla McLuhana o determinizmie technologicznym, cyfrowe udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz stworzenie do nich otwartego dostępu kreuje kanał komunikacyjny, który znacząco wpływa na zmiany we wszystkich sferach życia społecznego i kulturowego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Realizacja projektu Małopolska Platforma Nauk Przyrodniczych przyczyni się do podniesienia świadomości odbiorców na temat naukowego dziedzictwa Małopolski w obszarze nauk przyrodniczych i rolniczych.    


Bartłomiej Kania

Trzecia Strona


Oprogramowanie jako usługa - system biblioteczny w chmurze    SeekPNG


Marcin Kapczyński

Web of Science Group / Clarivate Analytics


Temat referatu:

Web of Science, Incites, Publons - narzędzia do identyfikacji i analizy dorobku naukowego

    W obecnej sytuacji wysokiej konkurencyjności w świecie naukowym, istotne jest właściwe wykorzystanie narzędzi dających pogląd oraz właściwą identyfikację dorobku naukowego autorów. Web of Science oferując narzędzia takie jak Publons czy InCites umożliwia sprawne wykonanie powyższych zadań. Narzędzia te przeznaczone są zarówno do osób zarządzających instytucjami naukowymi i bibliotekarzy, jak i autorów oraz redaktorów czasopism naukowych. Dzięki zweryfikowanym danym na temat milionów publikacji i ich wpływie, zgromadzonym w jednym miejscu, możliwe staje się tworzenie rozlicznych raportów i analiz wspomagających proces podejmowania wielu strategicznych decyzji.    


Krzysztof Kowalczyk

ABE-IPS Sp. z o.o.


Temat referatu:

Rozwiązania online JSTOR dla bibliotek akademickich

    JSTOR to wielodziedzinowa biblioteka cyfrowa, platforma edukacyjno-badawcza, utworzona w roku 1995 w celu umożliwienia bibliotekom instytucjonalnym dostarczania swym czytelnikom większej ilości zasobów, w wygodniejszy i szybszy sposób, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.
Platforma JSTOR zawiera obecnie ponad 2,500 czasopism wydawnictw akademickich, dostępnych od pierwszego opublikowanego numeru, jak również ponad 60,000 książek oraz 2 miliony dokumentów źródłowych.
JSTOR systematycznie rozwija swą ofertę, zwiększając liczbę kolekcji dostępnych na platformie. Obecnie zawartość platformy liczy sobie już 50 milionów stron i jest udostępniania przez ponad 10 000 bibliotek ze 172 krajów.    


mgr inż. Magdalena Lelwic

Key to Metals AG, Switzerland


Temat referatu:

Total Materia, cyfrowa baza danych pomocna w edukacji i prowadzeniu badań naukowych

    Jedną z kluczowych zasad projektowania Przemysłu 4.0 jest zdolność maszyn, urządzeń, czujników i ludzi do łączenia się i komunikowania ze sobą za pośrednictwem Internetu, a dostęp do informacji cyfrowych dotyczących danych materiałowych jest jednym z najbardziej istotnych aspektów tej przestrzeni.
W trakcie prezentacji zostanie zaprezentowana koncepcja dostępnych danych materiałowych jako zasobu wspierającego przepływ danych materiałowych poprzez edukację i badania. Możliwość dostępu do dużej bazy danych materiałowych może pomóc w wielu aspektach edukacji, w tym w procesie selekcji i symulacji. Zostaną przedstawione różne punkty początkowe wyszukiwania potrzebnych danych w zależności od potrzeb, takie jak szczegółowa analiza jednego materiału lub porównanie małej grupy wstępnie wybranych materiałów, aż do przypadku "pustej kartki", kiedy zaczyna się od całej globalnej przestrzeni złożonej z 500 000 zróżnicowanych materiałów wszystkich typów.
dr Justyna Stępień

Instytut Pileckiego w Warszawie. Biblioteka

Kierownik Biblioteki


Temat referatu:

Współczesny czytelnik - kto to taki?

    Wystąpienie przedstawi współczesnego czytelnika, omówione zostaną jego zachowania konsumenckie z uwzględnieniem aktywności i potrzeb na rynku usług bibliotecznych. Następnie zaprezentowane zostaną wyniki badania ilościowego, przeprowadzonego na terytorium Polski wśród osób korzystających z usług bibliotecznych. W jego ramach rozesłano 600 kwestionariuszy. Drugie badanie dotyczy satysfakcji użytkowników. Przeprowadzono je w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Na podstawie tych analiz przybliżone zostaną typy współczesnych użytkowników bibliotek. Realizacja badań własnych pozwoliła na udowodnienie hipotezy, iż zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku usług bibliotecznych wynikają ze zmian gospodarczych, kulturowych i cywilizacyjnych, a coraz częściej z nowoczesnych technologii.    


Agnieszka Studencka

ProQuest


Temat referatu:

Human centered design: Constructing library resources for the real-world needs of faculty and students

    We all know that learning and teaching strategies have become dynamic elements, changing with technology and current research. Join us during this presentation as we discuss the interactive, fascinating journey into how ProQuest is reinventing yesterday's linear databases into interactive research, teaching and learning experiences that reflect and respond to the user. You'll learn about how digging deep into the challenges faced by faculty, students and librarians spurred the creation of the world's largest multidisciplinary research resource, ProQuest One Academic.


mgr inż. Lidia Szczygłowska

Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

Kierownik Oddziału Systemów Komputerowych


Temat referatu:

Możliwości wykorzystania narzędzia analitycznego SciVal do prowadzenia polityki naukowej uczelni

    Artykuł prezentuje możliwości SciVal, który z czysto ewaluacyjnego i analitycznego narzędzia może stać się integralną częścią procesu planowania badań. Do tej pory narzędzia do analizy wyników badań naukowych koncentrowały się na przeszłości, prezentując, co zostało zrobione i dokonując analizy porównawczej. Stworzenie szczegółowego modelu tematów i wskaźnika wartości tematów - Prominence - może umożliwić bardziej ukierunkowane podejmowanie decyzji w systemie nauki. Wskaźnik obrazujący bieżącą dynamikę tematu jest silnie skorelowany z finansowaniem. Wiedza o tym, które tematy mają największą dynamikę może pomóc naukowcom i decydentom w monitorowaniu bieżących trendów badawczych, podejmowaniu decyzji dotyczących kolejnych programów i ich finansowania, przeprowadzaniu najbardziej aktualnych analiz profilu badań, identyfikacji kluczowych graczy oraz pozycji w określonym obszarze badań.    


mgr Małgorzata Świrad

Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Temat referatu:

Zarządzanie nowoczesną uczelnią a działania biblioteki akademickiej w tym obszarze

Współautorki: Agnieszka Dramińska, Joanna Kasprzyk-Machata, Małgorzata Świrad

    W referacie omówione zostaną trzy zagadnienia: biblioteka jako lider bazy wiedzy, wpływ biblioteki na funkcjonowanie uczelni, wsparcie kadry zarządzającej przez dostarczanie informacji. Autorki przyjrzały się następującym obszarom działalności uczelni: nauka, badania, projekty, dydaktyka, wpływ na otoczenie, komercjalizacja i zidentyfikowały rolę, jaką biblioteka może w każdym z tych obszarów pełnić. Analiza dotyczy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jednak wskazane rozwiązania mogą posłużyć jako model współpracy biblioteki ze środowiskiem akademickim. Omówione działania prowadzą do efektu synergii, przynosząc korzyści zarówno uczelni, jak i bibliotece.

Informacje dla autorów referatów