logo AGH przejście na stronę Biblioteki Głównej AGH Kontakt Partnerzy Informacje dla Uczestników Informacje dla Autorów
baner Konferencji

baner programu Krakowskie Konferencje Naukowe

oficjalne logo 100 lat BG AGH

22-23 września 2022

Konferencja jubileuszowa z okazji
100-lecia Biblioteki Głównej AGH

Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece

Konferencja naukowa podejmie temat biblioteki akademickiej jako przestrzeni będącej miejscem gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobów, ale przede wszystkim miejscem pracy, nauki, rozwoju, spotkań, podejmowanych wspólnie działań, inspiracji i kreatywności.

Sesja I - biblioteka jako przestrzeń wiedzy/nauki
- działania bibliotek na rzecz wspierania środowiska akademickiego, działalność naukowa bibliotek, rola biblioteki w parametryzacji uczelni, bibliografie publikacji pracowników;

Sesja II - biblioteka jako przestrzeń inspiracji
- projekty realizowane przez biblioteki, promocja zasobów, usług, czytelnictwa, działalność kulturalna bibliotek akademickich, biblioteka jako miejsce spotkań;

Sesja III - biblioteka jako przestrzeń rozwoju
- kształcenie bibliotekarzy, przyszłość zawodu, samokształcenie i rozwój zawodowy bibliotekarzy, nowe narzędzia pracy;

Sesja IV - biblioteka jako przestrzeń architektoniczna
- architektura bibliotek, aranżacja przestrzeni, wyposażenie, design w bibliotece, aktualne trendy w projektowaniu wnętrz bibliotecznych, funkjonowanie biblioteki w przestrzeni kampusu akademickiego;

Program

czwartek – 22 września 2022

godzina Temat referatu
09.30 - 12.00 Rejestracja uczestników (Biblioteka Główna AGH), zwiedzanie wystawy w BG,
przestrzeń dla sponsorów - stoiska dostawców baz danych, e-źródeł
12.00 - 13.00 Welcome party (Centrum Ceramiki AGH)
13.00 - 14.00 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji
14.00 - 15.30 Sesja I
15.30 - 16.00 Kawa
16.00 - 17.30 Sesja II
19.00 Uroczysta kolacja

piątek – 23 września 2022

godzina Temat referatu
08.30 - 09.00 Kawa (Centrum Ceramiki AGH)
09.00 - 11.30 Sesja III
11.30 - 12.00 Kawa (Centrum Ceramiki AGH)
12.00 - 14.30 Sesja IV
14.30 - 15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
15.00 Obiad - Restauracja Krakus Lunch&Cafe
wspieranie środowiska
akademickiego

projekty
w bibliotekach

samokształcenie
i rozwój

wspólna przestrzeń

Informacje dla Autorów

Prosimy o nadsyłanie materiałów na adres: konferencja@bg.agh.edu.pl

Terminarz

Zgłaszanie referatów (temat, abstrakt) do 20 kwietnia 2022 r.
Akceptacja referatów do 27 maja 2022 r.
Nadsyłanie pełnych tekstów referatów do 18 lipca 2022 r.
Akceptacja pełnych tekstów do 22 sierpnia 2022 r.
Nadsyłanie prezentacji do 20 września 2022 r.

Organizatorzy konferencji przewidują wydanie recenzowanej publikacji zawierającej materiały konferencyjne w formie drukowanej.

Prosimy o przygotowanie nadsyłanych tekstów zgodnie z poniższymi zaleceniami pobierz PDF pobierz DOCX

Przygotowanie materiałów do redakcji

 • czcionka Times New Roman, 12 pkt
 • interlinia 1,5
 • marginesy lewy i prawy 2,5-3,0 cm
 • strony numerowane
 • imię i nazwisko autora/autorów bez tytułów naukowych wraz z nazwą jednostki (afiliacją) - pierwsza strona tekstu, lewy górny róg
 • tytuł pogrubiony, wyśrodkowany, 14 pkt
 • streszczenie w języku polskim, 500-800 znaków ze spacjami, 10 pkt, treść powinna jasno opisywać cele, metodologię i rezultaty badań i analiz
 • słowa kluczowe w języku polskim
 • przypisy pobierz PDF pobierz DOCX
 • bibliografia pobierz PDF pobierz DOCX

Przygotowanie rysunków

 • Wielkość rysunków w egzemplarzu autorskim zasadniczo powinna odpowiadać wielkości, w jakiej mają być wydrukowane w książce (standardowy format książek w Wydawnictwach AGH to B5 z polem zadruku 13×19 cm).
 • Rysunki wykonane w innych niż CorelDraw programach graficznych powinny być zapisane w formacie Windows Metafile (*.wmf) umożliwiającym import do Corela.
 • Materiał ilustracyjny skanowany powinien być zapisany w formatach: TIF, JPG lub EPS. Skanowane fotografie kolorowe powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi, fotografie czarno-białe – 600 dpi, a czarno-białe rysunki (liniowe) – 1200 dpi.
 • Przy opisie podać źródło pochodzenia np. źródło: OpenAIRE 2019 , źródło: badanie ilościowe, źródło: materiały własne

Prawa autorskie

Umieszczone w dziele fragmenty tekstów, ilustracje, ryciny, tabele itp. pochodzące z innych dzieł, są – jako cudza twórczość – chronione prawem autorskim na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst ujedn. Dz. U. z 2018 r. Nr 90, poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339). W związku z powyższym wymagane jest wyraźne wskazanie źródła nie tylko w wykazie literatury, lecz także w podpisie pod rysunkiem, fotografią, tabelą itp. oraz posiadanie zgody właściciela praw autorskich do przedrukowywanego fragmentu na jego wykorzystanie. Te wymogi dotyczą zarówno zaczerpnięć z dzieł polskich, jak i zagranicznych. Uzyskanie zezwolenia należy do obowiązków Autora. Brak takiej zgody oraz niepodanie źródła jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą wszelkie skutki prawne. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim zaczerpniętych z innych publikacji jest możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora pisemnej zgody właściciela praw autorskich na wykorzystanie ww. materiałów w dziele Autora.

20 kwietnia

termin zgłaszania referatów


27 maja

termin akceptacji referatów


18 lipca

termin nadsyłania pełnych tekstów referatów


22 sierpnia

termin akceptacji pełnych tekstów


Komitet naukowy konferencji

Zdjęcie dr Stanisława Skórki
dr Stanisław Skórka

Przewodniczący komitetu naukowego konferencji

Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

Dr Stanisław Skórka – dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jestnbsp;również dyrektorem Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej oraz członkiem redakcji czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”. Jest również współtwórcą kierunku studiów licencjackich z architektury informacji w INoI UP.

Do jego zainteresowań naukowych należą: architektura informacji, metody projektowania i oceny zintegrowanych systemów bibliotecznych, systemy nawigacji w serwisach WWW, wyszukiwanie informacji, badanie użyteczności systemów typu discovery, zastosowanie aplikacji mobilnych w usługach bibliotecznych.

Ostatnio opublikowane prace: Nauka o architekturze informacji: koncepcja dyscypliny naukowej. Zagadnienia Informacji Naukowej 2021, 59 (1); Użyteczność czytników książek elektronicznych w świetle standardów. Przegląd Biblioteczny 2021, 89 (3); Książki w plikach: publikowanie, udostępnianie i użytkowanie, Kraków 2021 (redakcja).

tel. +48 12 617 32 08

zdjęcie dr inż. Renaty Frączek
dr hab. Renata Frączek

Dyrektor Biblioteki Politechniki Śląskiej

Dr hab. Renata Frączek – dyrektor Biblioteki Politechniki Śląskiej oraz pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Prowadzi badania na temat zastosowań metod ilościowych w nauce. Wśród jej zainteresowań znajdują się również nowe technologie wykorzystywane w bibliotekach, organizacja współczesnych bibliotek naukowych i systemów informacyjnych, źródła informacji naukowej, a także powojenna historia szkolnictwa wyższego w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska).

Ostatnio opublikowane prace: Dokumentowanie dziedzictwa naukowego i techniki - muzea wyższych uczelni technicznych w Polsce. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2021, 19, s. 685-693; Korelacja między działalnością bibliotek akademickich a nowymi wyzwaniami uczelni XXI wieku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2020, 18, s. 269-276; Biblioteki wyższych uczelni wobec nowych wyzwań – wybrane aspekty. W: Dylematy czasu i przestrzeni w bibliotekach: wybrane zagadnienia, Częstochowa 2019; Bazy wiedzy: zintegrowane udostępnianie informacji na przykładzie wybranych przykładów. W: Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek, Katowice 2017, s. 431-448; Upowszechnienie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych, Katowice 2017.

zdjęcie dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska
dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK

Instytut Badań Informacji i Komunikacji. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, prof. UMK – absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej oraz filologii germańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze obejmują metodologię nauk humanistycznych i społecznych, otwarte modele współpracy i dystrybucji treści cyfrowych, digitalizację zasobów bibliotek i instytucji kultury, obszary wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w instytucjach kultury, kształtowanie kompetencji cyfrowych, procesy transferu wiedzy za pośrednictwem baz danych i nowych mediów. Jest autorką dwóch monografii "Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich" (Warszawa 2007) i "Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania" (Warszawa 2015), czterech publikacji zbiorowych i ponad 100 artykułów naukowych.

Kieruje Katedrą Badań Przestrzeni Informacyjnej w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poza macierzystą Uczelnią jest członkiem Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” oraz działalności upowszechniającej naukę, członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ekspertem Komisji Ewaluacji Nauki.

zdjęcie dr hab. Michał Rogoż
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP

Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Dr hab. Michał Rogoż, prof. UP – pracownik Katedry Zarządzania Informacją w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W latach 2012–2020 dyrektor Instytutu Nauk o Informacji, obecnie Prorektor ds. Nauki UP. Autor ponad 140 prac z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz literaturoznawstwa. Członek Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie oraz International Society for Knowledge Organization. Wchodzi w skład kolegiów redakcyjnych „Rocznika Historii Prasy Polskiej” i „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”, a także rady redakcyjnej „Poradnika Bibliotekarza”.

zdjęcie dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ
dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej oraz pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Studiów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania na temat współczesnej komunikacji naukowej, zachowań informacyjnych i podmiotu informacyjnego oraz zarządzania informacją. Podejmuje też problematykę metodologii badań informatologicznych i funkcjonowania bibliotek akademickich.

Ostatnio opublikowane prace: Metodologia badań indywidualnego zarządzania informacją: wybrane aspekty. Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, 54 (1), s. 7-20; Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna, Kraków 2017 (redakcja); What is an information agent? Looking for a new approach to the subject of information processes. Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, 58 (1), s. 7-23; Subject structure of the research area on collaborative information behaviour. Aslib Journal of Information Management 2020, 72 (5), pp. 813-835.

zdjęcie dr hab. Michał Rogoż
dr Anna Wałek

Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej

Dr Anna Wałek – dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej i pełnomocnik rektora PG ds. otwartej nauki, prezydent IATUL – International Association of University Libraries, największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej biblioteki akademickie.

Dr Anna Wałek jest krajową i międzynarodową ekspertką ds. otwartej nauki i danych badawczych, a także organizacji i zarządzania biblioteką naukową, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zmianą. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i grup eksperckich, m.in.: Board of Directors IATUL, SPARC Europe Board of Directors, Task Force Open Science CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research), a także Research Data Alliance. Pełni również funkcję koordynatora regionalnego Data Stewardship Competence Centers Implementation Network w ramach organizacji GO FAIR, a od 2020 r. reprezentuje Politechnikę Gdańską w EOSC Association (European Open Science Cloud).

Zaangażowana w projekty i inicjatywy o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest koordynatorem merytorycznym projektu MOST Danych, dedykowanego tworzeniu nowoczesnych usług i narzędzi do udostępniania danych badawczych, a także kierownikiem innych projektów krajowych i międzynarodowych związanych m.in. z otwartym udostępnianiem zasobów nauki oraz dziedzictwa kulturowego (m.in. projektu BE OPEN European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport w ramach programu HORYZONT 2020).

Jest również nauczycielem akademickim, trenerką i konsultantką, autorką publikacji naukowych oraz organizatorką i członkiem komitetów organizacyjnych i naukowych licznych konferencji, seminariów i sympozjów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W latach 2007–2016 pracowała na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w 2013 r. jako Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Centrum Wiedzy i Informacji opracowała koncepcję organizacji i funkcjonowania nowej jednostki uczelni – Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWINT), łączącej funkcje biblioteki uczelnianej, jednostek odpowiedzialnych za współpracę uczelni z gospodarką, transfer technologii oraz zarządzanie własnością intelektualną. Od stycznia 2014 r. pełniła funkcję pierwszego dyrektora CWINT oraz dyrektora Bibliotek Politechniki Wrocławskiej. Od 2017 r. związana z Politechniką Gdańską. Laureatka wielu nagród i odznaczeń.

Profil naukowy: https://mostwiedzy.pl/pl/anna-walek,1132072-1

zdjęcie prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek
prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek

Katedra Bibliografii i Dokumentacji. Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek – bibliotekarz, bibliotekoznawca, informatolog, bibliograf. Główne obszary jej zainteresowań badawczych to: organizacja informacji i wiedzy, w tym systemy organizacji wiedzy, języki specjalistyczne, ekologia informacji, bibliografia. Obecnie pracuje na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Katedrą Bibliografii i Dokumentacji.

Od 2019 r. członek Rady Doskonałości Naukowej, gdzie reprezentuje bibliologię i informatologię po włączeniu tej dyscypliny do nauk o komunikacji społecznej i mediach. Członek Zarządu Komitetu Problemowego Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN. Członek rad programowych i naukowych instytucji i czasopism związanych z bibliologią i informatologią.

wiedza / nauka
inspiracja
rozwój
architektura

Prelegenci

Zdjęcie dr Stanisława Skórki
dr Stanisław Skórka

Przewodniczący komitetu naukowego konferencji

Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

tel. +48 12 617 32 08

e-mail: stanislaw.skorka@bg.agh.edu.pl

zdjęcie dr hab. Renata Frączek
dr hab. Renata Frączek

Dyrektor Biblioteki Politechniki Śląskiej

e-mail: renata.fraczek@polsl.pl

zdjęcie dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ
dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

e-mail: remigiusz.sapa@uj.edu.pl

dr Leszek Szafrański

Biblioteka Jagiellońska

Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych BJ
Uczelniany Koordynator ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych
Menedżer Bibliografii Publikacji Pracowników UJ

e-mail: l.szafranski@uj.edu.pl

Informacje dla Uczestników

×

Miejsce wydarzenia

Rejestracja uczestników, zwiedzanie Biblioteki Głównej

Biblioteka Główna Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, budynek U–1

al. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków

ozdobnikMiejsce konferencji

Aula Centrum Ceramiki AGH, budynek B–8, parter, s. 0.10

Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków

×

ozdobnik Opłaty

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej.

Koszt uczestnictwa (aktywny i bierny) wynosi 300 zł brutto.

Opłata dla uczestników obejmuje: uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji, materiały konferencyjne, lunche, przerwy kawowe podczas konferencji oraz uroczystą kolację w czwartek 22 września.

UWAGA! Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.

Termin płatności upływa z dniem 15 lipca 2022 r.

Dane do przelewu:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. A. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

NIP: 675-000-19-23

Nazwa Banku: Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie

Nr konta: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Tytuł wpłaty: Konferencja BG AGH 460 4040, imię i nazwisko uczestnika

Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym.

Niedokonanie wpłaty do dnia 15 lipca 2022 r. jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.

×

Noclegi

Noclegi uczestnicy organizują i finansują we własnym zakresie.
Hotele w pobliżu AGH:

Hotel POLONEZ

ul. Reymonta 15

30-059 Kraków

tel. 122928294

tel. 126341954

e-mail: recepcja@hotel-polonez.pl

Rezerwacja na hasło: Biblioteka Główna AGH

Ceny:

Pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania 260 zł/dobę/pokój

Pokój dwuosobowy 295 zł/dobę/pokój

DS2 Babilon

ul. Rostafińskiego 11

30-072 Kraków

tel. 126173702

e-mail: ds2@agh.edu.pl

15-piętrowy akademik. Składy mieszkaniowe czteroosobowe (dwa pokoje 2-osobowe) z aneksem kuchennym i łazienką.

Rezerwacja na hasło: Biblioteka Główna AGH

Ceny:

Składy mieszkaniowe czteroosobowe (dwa pokoje 2-osobowe) z aneksem kuchennym i łazienką - cena za skład 180 zł/skład/doba/4 osoby

Pokój 90 zł/pokój/doba/ (łazienka współdzielona z drugim pokojem)

Antica Residence

ul. Czarnowiejska 76

30-054 Kraków

tel. 126312350

e-mail: recepcja@anticaresidence.pl

Campanile Krakow South

ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 2

30-348 Kraków

tel. 514640383

e-mail: w.w.plewako@gmail.com

Oferta noclegowa

×

Dojazd

Koszty podróży pokrywają uczestnicy lub delegujące ich instytucje.

Ceny biletów, rozkłady jazdy i mapki komunikacji MPK można znaleźć pod adresem www.mpk.krakow.pl

Jak dojadę

TAXI - z postoju koszt ok. 25,00 zł

Dworzec Główny Zachód - przystanek przy Galerii Krakowskiej

Autobusy:

179 - (kierunek "Os. Kurdwanów" przez AGH) należy wysiąść na 5-tym przystanku "AGH / UR 05" - przejazd ok. 12 min.

304 - (kierunek "Wieliczka Miasto") należy wysiąść na 4-tym przystanku "AGH/UR 04"

Dworzec Główny Wschód - przystanek przy dworcu autobusowym MDA

Autobusy:

208 - (kierunek "Kraków Airport" przez AGH) należy wysiąść na 5-tym przystanku "Czarnowiejska 05" - przejazd ok. 12 min.

Partnerem naszej konferencji jest Miasto Kraków w ramach programu Krakowskie Konferencje Naukowe

widok Krakowa z góry

Fot. Piotr Krochmal

widok z góry na Sukiennice

Fot. Piotr Krochmal

Kraków - ze względu na siłę demograficzną, ekonomiczną, społeczną i naukowo-kulturową - jest drugim miastem Polski. Posiada unikalne walory, na których opiera rozwój gospodarczy oraz wzrost jakości życia. Dysponuje wysokiej jakości kapitałem ludzkim, jest miastem świadomego wyboru miejsca zamieszkania, pracy, nauki, spędzania wolnego czasu dla ludzi wykształconych i kreatywnych. Priorytetem jest zrównoważony rozwój i możliwość sprostania konkretnym wyzwaniom przy umiejętnym wykorzystaniu własnych zasobów.

Ośrodek akademicki, z działającym od 650 lat Uniwersytetem na czele, jest trwale zespolony z miastem i w unikalny sposób buduje niepowtarzalny zasób wiedzy. Jest kluczem do konkurencyjności i innowacyjności nie tylko Krakowa, ale także całego regionu. Rozwijająca się intensywnie gospodarka oparta na wiedzy to zupełnie nowy proces w życiu gospodarczym Miasta, który włącza go w obieg nowoczesnej ekonomii świata.

Nadrzędnym celem jest, by Kraków był nie tylko miastem nowoczesnym, ale i dumnym z historycznego dziedzictwa. By był otwartą, bogatą, przyjazną i bezpieczną metropolią, tętniącą kulturą. Inteligentne zarządzanie i wzmacnianie sfery nowoczesnych usług oraz sektora badawczo-rozwojowego jest fundamentem rozwoju Krakowa – miasta, w którym stawia się na innowacyjność i efektywną współpracę nauki i biznesu.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się możliwościami, jakie oferuje magiczny Kraków – zakorzeniony w tradycji, uwrażliwiony na codzienność i otwarty na rozwój: https://business.krakow.pl/.

#KrakowTheHostCity 2.41

#KrakowTheHostCity 0.47

#KrakowExperience 1.36

#KrakowExperience 0.43

O naszym mieście

PRZEDSIĘWZIĘCIE W RAMACH PROGRAMU KRAKOWSKIE KONFERENCJE NAUKOWE 2022

logo Miasto Kraków
Arfido
Taylor & Francis
Ebsco
Aleph Polska
Prolib
McGraw-Hill
Proquest
MOL
SBP
sbp.pl
KDBASP
ebib
Key to Metals AG

Sponsorzy konferencji

Sponsor Główny:

logo firmy Arfido
logo firmy Taylor and Francis
logo firmy Ebsco
logo firmy Ebsco
logo firmy Arfido

Arfido Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2006 r. Od tego czasu firma rozwija się dynamicznie i z sukcesem zaistniała zarówno na rynku europejskim, jak i światowym. Wprowadza najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, w tym bardzo doceniane i popularne wśród czytelników KSIĄŻKOMATY czy BIBLIOTEKI 24/7.

Dzięki realizowanym na przestrzeni lat pracom badawczo-rozwojowym Arfido posiada kompleksowe i najbardziej rozbudowane rozwiązania na rynku w postaci kompletnych systemów RFID dla bibliotek, autorskiego oprogramowania pozwalającego na integrację z każdym systemem bibliotecznym, a także rozwiązań dla czytelników z niepełnosprawnościami.

Produkty Arfido służące do obsługi, zabezpieczenia i porządkowania księgozbiorów znalazły zastosowanie w ponad 250 bibliotekach w Polsce i za granicą, w tym m.in. w Czechach, Litwie, Łotwie, Estonii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Oferowane urządzenia są owocem ścisłej współpracy inżynierów konstruktorów i programistów ARFIDO z bibliotekarzami.

Pełną ofertę firmy można znaleźć na stronie internetowej: www.arfido.com
https://www.youtube.com/watch?v=5TWktzMbxTw&t=332s

logo firmy Ebsco

EBSCO Information Services (EBSCO) jest wiodącym dostawcą treści naukowych online i technologii wyszukiwawczych dla bibliotek akademickich, szkolnych i publicznych, instytucji opieki zdrowotnej i medycznej, korporacji oraz agencji rządowych na całym świecie. Od badań naukowych, zarządzania zakupami, usług subskrypcyjnych i wyszukiwania informacji, poprzez wspomaganie decyzji klinicznych, opiekę nad pacjentem, naukę, aż po badania i rozwój, EBSCO zapewnia instytucjom dostęp do treści i zasobów zaspokajających potrzeby użytkowników i organizacji w zakresie informacji i przepływu pracy.

Od ponad 70 lat współpracujemy z bibliotekami w celu doskonalenia badań nad wysokiej jakości treścią i technologią. Nasza stabilność finansowa wspiera nasze zaangażowanie na rzecz innowacji i satysfakcji klientów. Jako firma rozumiejąca konieczność realizacji projektów w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu, EBSCO robi to, co jest właściwe dla miejsca pracy, społeczności i środowiska. Jesteśmy zaangażowanymi zwolennikami inicjatyw otwartego dostępu (OA) - udostępniamy linki do czasopism OA, oferujemy bezpłatne bazy danych i wiele innych. Uczestniczymy w projektach open source i współpracujemy z dostawcami technologii bibliotecznych open source. Jesteśmy otwarci na badania.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej EBSCO pod adresem: www.ebsco.pl

Video EBSCO Information Services

logo firmy Ebsco

Key to Metals AG to szwajcarska firma zajmująca się tworzeniem i rozwojem bazy Total Materia i powiązanych z nią aplikacji. Total Materia to największa na świecie baza danych właściwości materiałów, doskonale źródło wiedzy, zawierające ponad 20 000 000 rekordów dla ponad 500 000 materiałów. Obejmuje dane zarówno dla metali, jak i niemetali. Total Materia oferuje standardowe oraz zaawansowane właściwości eksperymentalne dla wszystkich obszarów społeczności inżynierskiej. Zawiera największe dostępne międzynarodowe tabele porównawcze, które pomagają znaleźć równoważne materiały na całym świecie. Zaufało nam ponad 1000 klientów w ponad 100 krajach. Nasza misja jest prosta: być najlepszym miejscem, w którym można uzyskać informacje o właściwościach materiałów i w ten sposób pomóc inżynierom, profesjonalistom i firmom na całym świecie poprawić wydajność, skuteczność i niezawodność.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.totalmateria.com

Premium:

logo firmy Aleph Polska
logo firmy Prolib
logo firmy Proquest
logo firmy MOL
logo firmy McGraw-Hill
logo PWN
logo ibuk libra
logo firmy Aleph Polska

Aleph Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielem ExLibris, producenta nowoczesnych systemów wspierających zarządzanie biblioteką. Historia firmy sięga początku lat 90, kiedy wdrażaliśmy pierwsze systemy w polskich bibliotekach. Obecnie wspieramy transformację bibliotek, wdrażając systemy nowej generacji oparte na technologii chmurowej. Zespół Aleph to doświadczony zespół realizujący wdrożenia oraz świadczący bieżące wsparcie dla użytkowników systemu.

logo firmy Prolib

Sygnity Business Solutions SA jest spółką, która łączy wieloletnie doświadczenie z innowacyjnym podejściem do rozwiązań informatycznych, które oferuje Klientom. Rozwiązania dla bibliotek pod marką PROLIB to pełen wachlarz produktów odpowiadający na współczesne oczekiwania bibliotek. Jako wiodący polski system biblioteczny z 30-letnim doświadczeniem na rynku dbamy o stały rozwój produktu we współpracy ze społecznością naszych klientów, śledzimy trendy rozwoju oprogramowania oraz korzystamy z kapitału intelektualnego zgromadzonego w Spółce. To nam pozwala na komunikację i integrację systemu PROLIB z otoczeniem biblioteki w stopniu unikalnym na rynku systemów bibliotecznych. Dbamy o wysoką jakość produktu oraz świadczonych usług.

Film Prolib - Sygnity Business Solutions

logo firmy Prolib

ProQuest, part of Clarivate is committed to supporting the important work of the world’s research and learning communities. The company curates content that matters to the advancement of knowledge and simplifies workflows so time is used effectively. And ProQuest connects information environments so complex networks work together efficiently. With ProQuest, outcomes can be extraordinary.

Film ProQuest

Standard:

logo Cambridge University Press
logo firmy Aleph Polska

Cambridge University Press – należąca do Uniwersytetu Cambridge oficyna wydawnicza, działająca od 1534 na mocy edyktu króla Henryka VIII. Jest najstarszym nieprzerwanie działającym wydawnictwem na świecie. Zajmuje się wydawaniem pozycji naukowych i edukacyjnych, adresowanych do odbiorców na całym świecie, w tym wydawnictwami z zakresu nauczania języka angielskiego jako obcego. Siedzibą wydawnictwa jest Cambridge a jego biura działają w Europie, Ameryce Północnej, Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji i Oceanii.

W wydawnictwie publikowali swoje dzieła m.in. John Milton, William Harvey, Isaac Newton, Bertrand Russell i Stephen Hawking. W 1874 wydawnictwo rozpoczęło wydawanie podręczników szkolnych. W 1893 zainicjowano publikację czasopism naukowych tytułem Journal of Physiology, który do dziś pozostaje jednym z najważniejszych pism naukowych CUP.

Obecnie Cambridge University Press wydaje ok 1500 książek i ponad 400 tytułów czasopism rocznie. Specjalizuje się w wydawaniu książek naukowych, medycznych, podręczników akademickich i szkolnych na wszystkich poziomach: od szkoły podstawowej aż po studia podyplomowe.

Patronat honorowy:

logo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
logo Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

Patronat medialny:

logo portalu dla bibliotekarzy ebib
logo portalu SBP

Pakiety sponsorskie

Zapraszamy do współpracy!


ikonka współpraca
Pakiety sponsorskie.pdf

Organizator

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

bg.agh.edu.pl

tel. +48 12 617 32 08

email: bgagh@bg.agh.edu.pl

Komitet organizacyjny:

Agnieszka Podrazik - przewodnicząca komitetu organizacyjnego

Marta Urbaniec - sekretarz

Justyna Stanek-Kapcia – redakcja materiałów konferencyjnych

Grażyna Łaciak - redakcja serwisu internetowego

Karolina Imiołek-Stachura - redakcja serwisu internetowego

Karolina Forma - media społecznościowe

Marta Tabisz - obsługa administracyjna

dr Mirosław Luśtyk - obsługa informatyczna

Współpraca: Centrum Komunikacji i Marketingu AGH

Kontakt

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel. +48 12 617 32 21

tel. +48 12 617 32 07

tel. +48 12 617 32 08

email: konferencja@bg.agh.edu.pl

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Podrazik - przewodnicząca komitetu organizacyjnego
tel. +48 12 617 32 07
email: agnieszka.podrazik@bg.agh.edu.pl

Marta Urbaniec - sekretarz
tel. +48 12 617 32 21
email: marta.urbaniec@bg.agh.edu.pl